Anunțuri

Nereguli

Alertă nereguli

Orice persoană implicată în implementarea şi monitorizarea unui proiect finanţat din POS DRU, sau care  deţine informaţii privind desfăşurarea proiectelor finanţate în cadrul POS DRU, poate trimite alerte privind  neregulile la adresa de e-mail:  nereguli@oirposdrucentru.ro ; simona.sima@oirposdrucentru.ro sau la telefon 0358-401655; fax: 0358-401656

 Potrivit art.2 din O.G.79/2003, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

  1. a) neregula reprezintă orice abatere de la legalitate, regularitate şi conformitate în raport cu prevederile memorandumurilor de finanţare, memorandumurilor de înţelegere, acordurilor de finanţare privind fondurile comunitare şi cofinanţările aferente, precum şi cu prevederile contractelor încheiate în baza acestor memorandumuri/acorduri, care printr-o cheltuială neeligibilă prejudiciază bugetul general al Comunităţilor Europene sau bugetele administrate de acestea ori în numele lor şi/sau bugetele din care provine cofinanţarea aferentă;
  2. b) frauda reprezintă orice acţiune sau omisiune intenţionată în legătură cu obţinerea, utilizarea sau gestionarea fondurilor comunitare provenind din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, precum şi/sau din bugetele de cofinanţare aferente, incriminată prin Codul penal, Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau prin alte legi speciale;

 Legislatie privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare

  1. O.G. nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător, cu modificările şi completările ulterioare, cu modificările şi completările aduse de Legea nr. 529/2003; O.G. nr. 94/2004; O.G. nr. 53/2005, O.U.G. nr. 12/2007, O.G. nr. 20/2008.
  2. O.G. nr. 12/2007 şi O.G. nr. 20/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător.
  3. Hotărârea nr.1306 din 24 octombrie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător
  4. H.G. nr. 1510/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător, cu modificările şi completările aduse prin HG nr. 2.396/2004 şi HG nr. 1.358 din 27/2006
  5. Legea nr. 158/2006 privind aprobarea OG nr. 165/2005 pentru modificarea OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală;

Legislaţie cadru privind protecţia intereselor financiare ale UE

  1. Regulamentul Consiliului (CE, EURATOM) nr. 2988/1995 privind protecţia intereselor financiare ale Comunităţilor Europene.
  2. Regulamentul Consiliului (CE, EURATOM) nr. 2185/1996 privind controalele şi inspecţiile la faţa locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităţilor Europene împotriva fraudei şi a altor nereguli.

     Alertele privind neregulile pot fi transmise anonim sau sub semnătură, caz în care va fi păstrată  confidenţialitatea în ceea ce priveşte identitatea expeditorului, iar acesta nu va avea nici o implicare în  procesul de investigare a neregulii.

Formularul de Alertă este modalitatea prin care orice persoană poate sesiza existenţa unei suspiciuni de neregulă. Acesta poate fi întocmit de orice persoană fizică de la orice nivel, în orice moment al derularii proiectului în cazul în care există o suspiciune de neregulă.

Informaţiile pe care trebuie să le conţină Formularul de Alertă se referă la numele proiectului, suma pe care o implică neregula respectivă – în cazul în care aceasta este cunoscută – precum şi o descriere pe scurt a contextului în care a fost comisă neregula.

Nu este necesar ca Formularul de Alertă să fie semnat, acesta putând fi transmis în formă anonimă, dar cu respectarea cerinţelor minime de conţinut pentru a putea fi luat în seamă..

Toate Drepturile Rezervate © Grafică şi dezvoltare website | artON MEDIA, webDesign