Anunțuri

Întrebări frecvente

În ceea ce priveşte contribuţia solicitantului, în ce moment se face aceasta (când se semnează contractul sau anterior etc)? Se va realiza treptat sau trebuie înmânată întreaga sumă? Se poate face printr-o garanţie bancară?

Contribuţia solicitantului – reprezintă procentul din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente proiectului propus care va fi suportat de către dumneavoastră în calitate de solicitant. Vă rugăm să aveţi în vedere procentele prevăzute în Capitolul 1 al prezentului Ghid, secţiunea „Contribuţia solicitantului”; De asemenea, in cap. 15. Bugetul cererii de finantare; subcap.15.1, Contributia solicitantului se completeaza pentru fiecare an de implementare, deci se va realiza treptat.

Ref.plata prin Garantie bancara: aceasta este inca in discutie; va vom tine la curent.

O asociatie profesionala intntioneaza sa aplice o cerere de finantare proiect pe axa 3,DMI 3.1, multi-regional (4 regiuni). Unul dintre partenerii alesi de noi pentru prezentul proiect a depus o cerere de finantare proiect TOT pe axa 3, DMI 3.1 in alta regiune. Se poate considera ca parteneriatul nostru se afla in conflict de interese din acest motiv?

Activitatile private ale partenerului dvs. nu au nici o legatura cu cererea de finantare pe care doriti sa o depuneti.

Furnizorii de servicii de pregatire – trebuie sa fie autorizati pentru formare profesional continua sau pot fi orice tip de firme care ofera servicii de training si pregatire.

În Ghidului Solicitantului, Cap.5, pct.5.2, secţiunea Activităţile eligibile în cadru DMI 3.2 este precizată formarea profesională a angajaţilor prin programe de perfecţionare, respectiv specializare, ce sunt reglementate prin OG nr.129/2000 cu modificările si completările ulterioare, republicata.

Dupa cum stiti ce mai mare parte a costurilor este legat de plata furnizorilor de servicii de pregatire. Acestia in taxele de curs includ salariile proprii, inchirierea locatiilor, materialele samd. Dar in ghid este stipulat ca acest tip de cheltuieli sunt in limita a 5% din cheltuielile eligibile -(h) alte cheltuieli suplimentare in valoare de maxim 5%. Cum trebuie procedat in acest caz?

Conform Ghidului Solicitantului, Cap.13 Cheltuieli eligibile, pct.13.2, ,,pentru proiectele depuse în cadrul schemei de ajutor de stat pentru formare profesională generală si specifică este eligibilă sub contractarea în valoare de maxim 60% din totalul cheltuielilor eligibile.

Cat dureaza procesul de evaluare – acest informatie imi este necesar ptr planificarea activitatilor?

Conform Ghidului Solicitantului Cererile de ajutor sunt evaluate conform principiului „primul venit, primul servit”, în funcţie de data si ora transmiterii electronice a cererii de ajutor si de data si ora primirii de către a AMPOSDRU a declaraţiilor finale (anexe obligatorii ale cererii de ajutor).

Referitor la procedura de achizitii care trebuie respectată in cadru proiectelor de HR finantate de SE pentru intreprinderile care nu sunt considerate autoritati contractante, la pagina 73 din ghid ati facut precizarea ca nu este necesara respectarea OUG 34/2006, ci instructiunile AMPOSDRU cuprinzand procedura simplificata de realizare a achizitiilor .Va rog daca se poate sa ma ajutati sa gasesc aceasta procedura, pe care nu am identificat-o printer documentele anexate ghidului.

Avand in vedere ca intrebarea dumneavoastra se refera la cap. 17 , Conditii aplicabile implementarii proiectului, conform Anexei 11 din Ghidul solicitantului ,, Contract standard”, art, 9, pct.B, subpunctul (3) AMPOSDRU, are obligatia de a sprijini Beneficiarul prin furnizarea informatiilor sau clarificărilor pe care acesta le consideră necesare pentru implementarea proiectului.

Activitatile care au ca scop asigurarea securitatii si protectiei sanatatii la locul de munca, si informarea si instruirea lucratorilor in domeniul sanatatii si securitatii la locul de munca trebuie sa fie realizate de un furnizor autorizat si trebuie sa se finalizeze cu certificate de absolvire recunoscute la nivel national?

Conform Ghidului Solicitantului, Cap.5, pct. 5.3, Schema de ajutor de minimis
Activitătile eligibile în cadrul DMI 3.2. sunt activitătile care vizează:

Asigurarea sănătătii si securitătii la locul de muncă;

Prevenirea bolilor profesionale;

Informarea si instruirea lucrătorilor în domeniul sănătătii si securitătii în muncă;

Asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare securitătii si sănătătii în muncă;

As dori sa stiu din perspectiva strategiei urmarite de dumneavoastra pentru implementarea acestei scheme, ce sanse are la finantare o firma mica de maxim 6 angajati (au prioritate firmele cu mai multi angajati?

Conform Ghidului Solicitantului, cap. 7 ,,Eligibilitatea si selectia proiectelor,, , pag.33 ,,Pentru selectia proiectelor, Comitetul de Monitorizare POSDRU a aprobat următoarele criterii: relevantă, metodologie, sustenabilitate si cost-eficientă.” Pentru fiecare criteriu se evaluează subcriteriile precizate in Ghid la acest capitol.

Va adresez rugamintea de a ne preciza in ce categorie de cheltuieli (conform Ordinului 3/185/2008) se incadreaza sumele platite firmei furnizoare de servicii de formare profesionala?

Conform Ordinul 3/185/2008 art. 3, precizeaza conditiile ce trebuie indeplinite pentru ca o cheltuiala sa fie eligibila. Ca urmare si sumele platite firmei furnizoare de servicii de formare profesionala trebuie sa respecte aceste reguli.

Care este perioada raportarii in timpul implementarii proiectului? Cate raportari sunt si pe ce perioada? Care este perioada raportarilor dupa implementarea proiectului? Cate sunt?

1. Cf. Ghidului solicitantului 3.2 ANEXE, Articolul 9 – Obligaţiile părţilor A. Obligaţiile Beneficiarului
(1) Beneficiarul trebuie să asigure managementul şi implementarea proiectului în concordanţă cu prevederile acestui contract, ale legislaţiei comunitare şi naţionale şi cu instrucţiunile emise de AMPOSDRU/OI responsabil, cu maximum de profesionalism, eficienţă şi în conformitate cu cele mai bune practici în domeniu.

Pentru raportari, veti primi instructiuni tot de la OI responsabil.
Informatii gasiti si in Ghidul Solicitantului 3.2 Cap. 9 RAPORTARE pag.55.
2.Cf. Ordinului 3 al Ministerului, decontarea se face pentru max. 3 stele.

In cadrul apelului de proiecte 5.1. pe Regiunea Centru, sunt eligibili solicitanti din afara regiunii?; activitatile proiectului vor fi derulate in regiunea Centru, impreuna cu parteneri din regiune.

Cf. G.S.- Cond. gen. sect. 3.1.1., eligibilitatea solicitantilor si a partenerilor, pag. 11: ” solicitantul trebuie sa fie o organizatie legal constituita in Romania; cf. GS Cond. specifice, sect. 4.1., grupul tinta eligibil: ” in cadrul acestei cereri de propuneri de grant, gr. tinta este eligibil daca este format din persoane cu domiciliul sau resedinta in Reg. Centru; sect. 4.2. activitati eligibile: ” ce se desfasoara in regiunea Centru”.
Concluzia: sunt eligibili solicitanti din afara Reg. Centru, atata timp cat se indeplinesc cond. de eligibilitate pentru gr. tinta si activitati.

O asociatie ONG, este eligibila pentru POSDRU 5.1.?

Cf. GS, Cond. Specifice 2010, cap. 4.3., Solicitanti si parteneri eligibili, ONG’urile, cf. OG 26/2000, sunt eligibile in cadrul aceste cereri.

Subventiile pentru participanti sint plafonete?Suma este maxima pentru fiecare cursant in parte?

Ghidul nu stipuleaza plafoane de referinta pentru subventii sau premii.Necesitatea subventiei trebuie justificata iar valoarea ,marimea ei trebuie stabilita in conformitate cu regulile unui management financiar sanatos.
Conform Ordinului comun al MMFES si MF nr. 1117/2170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate si a listei cheltuielilor eligibile in cadrul operatiunilor finantate prin POSDRU 2007-2013 ART, 1(f:subventii (ajutoare,premii)-suport acordat de catre beneficiar grupului tinta eligibil,sub forma financiara sau in natura.

Ce se poate platii din prefinantarea de 30%Se pot plati si cheltuielile neeligibile(inclusiv TVA nedeductibil?

Prefinantarea reprezinta sumele transferate din bugetul de stat sau din instrumentele structurale catre beneficiar, ,in cadrul unui proiect finantat din instrumente structurale, in baza unui contract de finantare incheiat intre Benefiar si Autoritatea de Management/Organismul Intermediar responsabil, in vederea asigurarii derularii corespunzatoare a proiectului.
Conform Modelului de contract de finantare de tip grant pentru POSDRU aprobat prin Ordinul nr.1143/18.08.2010:Prefinantarea va fi utilizata exclusiv pentru implementarea activitatiilor din cadrul Proiectului , in conformitate cu prevederile contractului de finantare si cu prevederile aventualelor acte aditionale/notificari ulterioare.
Conform Ghidului Solicitantului -Conditii specifice august 2010,sectiunea 2.3 Contriburia solicitantului:Pe parcursul implementarii proiectului ,cheltuielile considerate neeligibile,dar necesare derurarii proiectului,precum si orice cheltuiala suplimentara ce va aparea in timpul implementarii proiectului vor fi suportate de Dvs in calitate de beneficiar.

O banca poate aplica pentru obtinere de fonduri nerambursabile in cadrul POSDRU?unde s-ar incadra -ca DMI?Banca doreste sa realizeze cursuri pentru doctori ,prin divizia de marketing.

Puteti aplica pe DMI 2.3 Acces si participare la formare profesionala continua”.
Consultati Ghidul solicitantului CS pe DMI 2.3.

Ce documente sunt necesare pentru justificarea statutului de somer de lunga durata?

*Declaratie pe propria raspundere din partea somerului, cum ca la data iesirii din evidenta AJOFM nu a fost incadrat in munca si nu a realizat venituri, sau a realizat, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii fortei de munca (copie certificata cartea de munca); *la expirarea celor 6 luni, in baza unei cereri catre AJOFM, prelungirea statutului de somer in cautarea unui loc de munca (daca nu a fost angajat intre timp).

Pensionarii pot face parte din Grupul tinta?

Măsurile promovate în cadrul acestui DMI au o abordare pe tot parcursul vietii si sunt destinate grupurilor de persoane cu o situatie dificilă pe piata muncii, precum somerii tineri, somerii vârstnici si somerii de lungă durată. O atentie specială va fi acordată somajului de lungă durată, care înregistrează rate peste media UE.

Toate Drepturile Rezervate © Grafică şi dezvoltare website | artON MEDIA, webDesign